O projekte

V  Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 sme uzatvorili Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku Z 2241022003701 s účinnosťou od 13.2.2013 o podpore poskytovanej z fondov Európskej únie na projekt KRTEK V SÍTI. Ako hlavný cezhraničný partner projektu vytvoríme v spolupráci s vedúcim partnerom projektu – Nadačným fondom detskej onkológie Krtek a Univerzitou Palackého v Olomouci sieť organizácií, ktoré sa zaoberajú zvyšovaním kvality života detí s onkologickým ochorením v priebehu liečby a po jej ukončení. Chceme vytvoriť unikátny program výmenných pobytových programov, kde sa deti, ich rodičia a súrodenci budú spoločne stretávať a absolvovať cielené programy pod odborným vedením.

ČÍM JE PROJEKT CHARAKTERISTICKÝ?

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika je dvojstranný operačný program zameraný na posilnenie spolupráce prihraničných regiónov a odstránenie negatívnych dopadov národných hraníc na rozvoj prihraničného územia. Výška príspevku z Európskej únie tvorí až 85% uznateľných výdajov projektu. Je možné požiadať tiež o príspevky zo štátnych rozpočtov oboch zemí, kde pri slovenských partneroch činí príspevok maximálne 10% výdajov a u českých partnerov maximálne 5% výdajov projektu.

K AKÝM CIEĽOM PROGRAM SMERUJE?

Globálnym cieľom programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania prihraničných regiónov.

KDE MUSIA BYŤ AKTIVITY REALIZOVANÉ?

Podporované sú projekty, ktorých aktivity sa uskutočňujú v Slovenskej republike na území Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike na území Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.

CIELE PROJEKTU

1) Vytvoriť partnerské siete medzi organizáciami, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním kvality života onkologických pacientov. Deti majú po ukončení liečby veľký problém zaradiť sa späť do bežného života. Dlhodobosť liečby vedie ku strate sociálnych kontaktov, problémom v škole, stretávajú sa s druhotnými následkami liečby. Taktiež neodbornosť a neznalosť základných informácií týkajúcich sa onkologického ochorenia vedie k neochote prijať dieťa do záujmového krúžku, dochádza k oslobodeniu dieťaťa od telesnej výchovy na školách a mnoho ďalších. Prínosom projektu bude prepojenie a vzájomná informovanosť pracovísk (školy, nemocnice, neziskové organizácie, špeciálne pedagogické centrá, domy detí a mládeže), ktoré s deťmi prídu do kontaktu.

2) Realizácia pohybových programov pre deti s onkologickým ochorením počas liečby a po liečbe. Pripravíme, overíme, zrealizujeme a vyhodnotíme viacdenné spoločenské akcie pre deti predškolského veku, žiakov a študentov s onkologickým ochorením, pre ich
rodičov, súrodencov z českej a slovenskej strany. Prostredníctvom pohybových aktivít budeme cielene zlepšovať ich zdravotný stav, kvalitu života, adaptáciu na vonkajšiu záťaž, socializáciu, emotívnu a kognitívnu zložku osobnosti. Uskutočnené programy budú tiež
platformou pre zdieľanie skúseností zainteresovaných pracovísk a povedú k ďalšiemu zvýšeniu starostlivosti a služieb pre deti s onkologickým ochorením.

3) Školenie pedagogických, zdravotníckych a ďalších pracovníkov v oblasti voľného času, kvality života a pohybových aktivít. Cieľom je odovzdať odborné skúsenosti a informácie pracovníkom, ktorí s deťmi s onkologickým ochorením pracujú. Poskytneme know-how a vybraných pracovníkov predovšetkým pre vzdelávacie programy zamerané na zdravotníckych pracovníkov, lekárskych pracovníkov a pracovníkov v sociálnych službách. Zameriame sa na pedagogických pracovníkov v oblasti integrovaných a segregovaných pohybových programov, ale aj ďalších pracovníkov pôsobiacich v oblasti voľného času osôb so špeciálnymi potrebami. Pripravíme základný metodický materiál pre jednotlivé typy jednodenných a viacdenných školení.

4) Monitoring súčasného stavu v oblasti kvality života
detí s onkologickým ochorením, ich rodín
a profesionálov pracujúcich v tejto oblasti.

5) Vytvorenie metodických materiálov pre realizáciu hlavných cieľov projektu. Metodické materiály budú primárne poskytnuté pracoviskám vo vytvorenej sieti s cieľom ich podpory pri realizácii programov. Zaistíme odborné stanoviská Českej asociácie aplikovaných pohybových aktivít vo vzťahu k vydávaným materiálom.

6) Vytváranie podkladov pre tvorbu strategických dokumentov. Cieľom bude vytvorenie podkladov pre zaradenie detí s onkologickým ochorením do systému pohybových a ďalších aktivít v oblasti vzdelávania a v oblasti športu a voľného času.

7) Odborná konferencia. Na záver projektu pripravíme platformu pre zdieľanie všetkých skúseností zainteresovaných pracovísk vytvárajúcich sieť projektu.