Partneri

Partner projektu pre SR

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) je občianske združenie založené v roku 2001. Jej členmi je 52 detských a mládežníckych organizácií, neformálnych skupín pracujúcich s deťmi a mládežou, žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov pôsobiacich na území Žilinského kraja a spoločne zastupujúcich viac ako 17 000 mladých ľudí. RMŽK pôsobí v neziskovom sektore v oblasti práce s deťmi a mládežou. Poslaním RMŽK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mladých ľudí. Prostredníctvom konzultácií a informačnej, metodickej a poradenskej činnosti poskytuje servis svojim členským organizáciám aj mladým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Aktivity RMŽK sú dlhodobo zamerané na podporu participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej a zdravotnej prevencie, podporu ľudských práv, skvalitnenie života detí a mladých ľudí a na medzinárodnú spoluprácu.


Hlavný partner projektu

Nadačný fond detskej onkológie KRTEK podporuje prácu Kliniky detskej onkológie Fakultnej nemocnice Brno od roku 1999 a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Od začiatku fungovania NFDO Krtek je jeho hlavnou prioritou skvalitnenie a spríjemnenie pobytu detí v nemocnici, starostlivosť počas trvania celej liečby, ale aj pomoc deťom s návratom do bežného života, priestor k znovuzapojeniu sa do kolektívu vrstevníkov, ktorý býva vďaka následkom náročnej liečby často veľmi komplikovaný. Ďalšími oblasťami činnosti NFDO Krtek je podpora vybavenia Kliniky detskej onkológie, výskumu najlepších liečebných postupov pre každé dieťa, ktoré niekedy nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a podpora vzdelávania zdravotníckeho personálu. Priebežne, podľa aktuálnych potrieb, vytvárame projekty zamerané na cielenú pomoc jednotlivým deťom a ich rodinám. Táto komplexná starostlivosť o pacientov umožňuje, aby si deti odniesli do života čo najmenej ťažkých následkov, eventuálne im ich Krtek pomáha účinne prekonávať.


Partner projektu pre ČR


Katedra aplikovných pohybových aktivít Fakulty telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci v súčasnej dobe garantuje štúdijné odbory Aplikovné pohybové aktivity, Aplikovaná telesná výchova a Ochrana obyvateľstva. Hlavným obsahom pedagogickej činnosti je skvalitňovanie a rozvoj disciplín aplikovaných pohybových aktivít a špeciálnych didaktík TV a športu pre osoby so špecifickými potrebami.


Centrum aplikovaných pohybových aktivít (Centrum APA) je jednotkou Katedry aplikovaných pohybových aktivít FTK UP. Hlavným zmyslom je snaha o praktickú podporu celospoločenskej integrácie osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do majoritnej spoločnosti s cieľom ich socializácie. V súčasnosti Katedra APA (v spolupráci s Centrom APA) realizuje jednodenné, víkendové aj viacdenné programy v letnej aj zimnej prírode. Tieto programy sú zamerané na pohybové aktivity pre deti aj dospelých so sluchovým, mentálnym, telesným, zrakovým postihnutím, ale aj na deti s onkologickým ochorením.