Spolupracujeme

DOBRÝ ANJEL

DOBRÝ ANJEL je nezisková organizácia na Slovensku s humanitným systémom občianskej pomoci, ktorý pravidelne mesačne finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo inú zákernú chorobu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Pomáha pacientom aj ich rodinám zvýšiť kvalitu ich života počas aj po liečbe.

Viac informácii na www.dobryanjel.sk


Klub detskej nádeje

Klub Detskej Nádeje (KDN) je apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Medzi aktivity KDN patrí:

 • Návštevy detských oddelení DFNsP Kramáre
 • Organizácia detských táborov
 • Usporiadanie benefičných koncertov a výstav detských prác
 • Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach
 • Spolupráca s organizáciami podobného zamerania (Liga proti rakovine, Šašovinky)
 • Hľadanie nových finančných zdrojov
Viac informácii na http://www.kdn.sk/

Rada mládeže Trnavského kraja

Rada mládeže Trnavského kraja (RMTK) je združením detských a mládežníckych organizácií pôsobiacich na území Trnavského kraja.
Nie je teda tradičným občianskym združením, ktoré spája jednotlivé fyzické osoby do rôznych záujmových občianskych aktivít, ale tvorí akúsi strešnú (stavovskú) inštitúciu pre občianske združenia detí a mládeže v našom regióne, ktoré sú jej členmi. RMTK momentálne združuje 33 členských a pozorovateľských organizácií dislokovaných v 5 okresov v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Okruhy cieľových úloh:

 • koordinácia aktivít subjektov detí a mládeže v trnavskom regióne,
 • poskytovanie servisných služieb členským a pozorovateľským organizáciám,
 • presadzovanie záujmov detí a mládeže a ich oprávnených zástupcov voči orgánom štátnej správy, samosprávy, verejnosti a zahraničiu.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Rada mládeže Trenčianskeho kraja (ďalej len RM TNK) je demokratické, dobrovoľné združenie detských a mládežníckych organizácií, nezávislé na politických stranách a hnutiach a pôsobí na území Trenčianskeho kraja.
Cieľom RM TNK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Trenčianskeho kraja.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zameria svoju činnosť hlavne na :

 • koordináciu spoločných záujmov a na vytváranie predpokladov činnosti členov RM TNK
 • mapovanie činnosti členov v regióne a zabezpečenie komunikácie medzi nimi
 • prezentácia, medializácia, zabezpečenie ekonomicko-právneho poradenstva
 • poradenskú činnosť k projektom a na dostupnosť informácii z MŠ SR, RMS, KCVČ,…
 • zabezpečovanie školení a prednášok, …

AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže

Rady mládeže, pôsobiace v 8 krajoch Slovenska už desať rokov, v roku 2012 vytvorili Asociáciu krajských rád mládeže aby zastupovala a presadzovala požiadavky krajských rád mládeže, riešila problematiku mládeže a zastupovala ich pred štátom i samosprávou, vytvárala medzinárodne i domáce partnerstvá, organizovala stretnutia a workshopy pre výmenu skúsenosti a zlepšovala ich personálne a obsahové zameranie, vytvárala koncepcie a stratégie neformálneho vzdelávania a napomáhala profesionalizácii krajských rád.

Viac informácií na: http://www.akram.wbl.sk/


Domka – Združenie saleziánskej mládeže

je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počtom ich členov, množstvom aktivít i dobrovoľníckym potenciálom patria k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. Združuje takmer 8 100 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov.
Je súčasťou celosvetového Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net (DBYN).

Viac informácií na: http://www.domka.sk/